شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
84

شمارهٔ ۲۴

شاها اثر صبوح کاری عجب است
نازد به صبوح هرکه شادی طلب است
باده به همه وقت طرب را سبب است
لیکن به صبوح کیمیای طرب است