شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
122

شمارهٔ ۲۵

ای شاه به دولت از جهان بهر توراست
بر جان و تن مخالفان قهر توراست
سلطانی عصر و شاهی دهر توراست
با این همه فتح ماوراء النهر تو راست