شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
112

شمارهٔ ۲۳

شاها همه آشوب ز بدخواه تو خاست
دادار جز آن خواست که بدخواه تو خواست
پیغمبری ملوک بی وحی تو راست
کارت همه معجزات را ماند راست