شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
76

شمارهٔ ۱۳۳

چشم من و چشم آن بت تنگ دهان
در بیع و شری شدند و در سود و زیان
کردند یکی بیع زما هر دو نهان
آن آب بدین سپرد و این خواب بدان