شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
72

شمارهٔ ۱۳۲

مستم ملکا و هر چه اکنون گویم
موزون نشمارم ارچه موزون گویم
گویی که تورا شعر سبک بایدگفت
با رَطل گران شعر سبک چون گویم