شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۳۴

تیغ ملک شرق خداوند جهان
شیری است تنش به جمله چنگال و دهان
چون ناخن او باز شود با دندان
در ناخن سرگیرد و در دندان جان