شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش پنجم: زندگی در حال و سر جای خود
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( مناجات )
414

بخش پنجم: زندگی در حال و سر جای خود

خدایا رهایم کن از آنچه گشت
ز اندوه عمری که بر من گذشت
خدایا چنان کن تو این بنده را
ندارد دگر ترس آینده را
خدایا نشان ده ره بندگی
که در حال باشم همه زندگی
خدایا مرا سمت و سویی ببر
که در جای اصلی شوم مستقر
خدایا رهایم کن از آرزو
ز بند گرفتاری و جست و جو
خدایا گرفتار و آلوده ام
رها کن ز صد کار بیهوده ام