شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش سوم: ارتباط، عشق، خدمت و تقوا
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( مناجات )
418

بخش سوم: ارتباط، عشق، خدمت و تقوا

خدایا رسیدی به فریاد من
به راهم نهادی تو استاد من
خدایا به خود اتصالم بده
ز عشق و ز خدمت دو بالم بده
خدایا دلم را تو آرام کن
منزه ز هر رنج و آلام کن
خدایا ز کینه دلم پاک کن
رها ساز و بی وزن و چالاک کن
خدایا برون کن از این دل حسد
رها کن ز غیبت ز گفتار بد
خدایا ز نورت به قلبم بتاب
نباشد در این دل دگر اضطراب
خدایا کمک کن بریزیم دور
غم و غصه و خشم، کبر و غرور