شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 8
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
55

رباعی شماره 8

گر طالب مطلوب به هر آیینی
شرط است که در طلب ز پا ننشینی
بگذار ز سر غرور و خودبینی را
خواهی اگر ای دوست خدا را بینی