شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 7
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
55

رباعی شماره 7

ذات احدیت است از دیده نهان
لیکن نبود ز چشم حق بین پنهان
او واحد و فرد و لامکان است و قدیر
در قبضه قدرتش بود کون و مکان