شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 6
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
75

رباعی شماره 6

از علم و کمال بهره برداری کن
با صدق و خلوص خلق را یاری کن
تا بتوانی دلی مرنجان هرگز
زنهار حذر ز مردم آزاری کن