شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 5
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
84

رباعی شماره 5

از آنچه پسند نیست خودداری کن
با صدق و خلوص خلق را یاری کن
خواهی که نبینی ز کسان جز نیکی
با نیک و بد خلق نکوکاری کن