شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 4
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
68

رباعی شماره 4

یکتا و مقدس است خلاق ودود
از فیض وجود اوست امکان موجود
او واحد مطلق است و در ساحت او
کفر است اگر کنیم اظهار وجود