شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 3
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
93

رباعی شماره 3

هرچند که ذات حق نهان است ز دید
در خویش خدای خویش را بتوان دید
گر خانه دل تهی شود از اغیار
منزلگه یار می شود بی تردید