شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 2
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
94

رباعی شماره 2

بی کسب کمال نقص زایل نشود
الطاف خدا شامل کاهل نشود
مقسوم بود رزق ولیکن وحدت
بی کوشش و بی تلاش حاصل نشود