شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شماره 1
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( رباعیات )
59

رباعی شماره 1

از عشق خدا گر به سرت شور و نواست
از حق بنما طلب دلت هرچه که خواست
با دیده حق بین بنگر خوبان را
رخسار نکو آینه صنع خداست