شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزل شماره 28
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( غزلیات )
106

غزل شماره 28

پیش تیر نگهش سینه سپر خواهم کرد
بهر ابروی کجش فکر دگر خواهم کرد
نکند گر نظری بر دل سودازده ام
ملک دل را ز غمش زیر و زبر خواهم کرد
یا که دیوانه صفت گیرم از آن دلبر کام
یا که از عشق و جنون صرف نظر خواهم کرد
گرچه ره دور و در این راه خطر بسیار است
به سویش با سر پرشور سفر خواهم کرد
گر بخواهد که به کویش برسد پای رقیب
ره بر او بسته و ایجاد خطر خواهم کرد
تا که گهگاه شوم بهره ور از بوی عُقار
بر در میکده گهگاه گذر خواهم کرد
می دهم جان به تمنای وصالش وحدت
هان مپندار در این باره ضرر خواهم کرد