شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دوبیتی شماره 3
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( دوبیتی ها )
68

دوبیتی شماره 3

شنو این نکته از من ای دل آگاه
به جز راه رضای حق مجو راه
کسی کو بر کند از ما سوا دل
جهان گردد ورا بر وجه دلخواه