شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دوبیتی شماره 2
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( دوبیتی ها )
34

دوبیتی شماره 2

تو را داده است یزدان عقل و پندار
که بگشایی گر افتد عقده در کار
نخواهی گر شوی آزرده خاطر
دلی را هیچگه از خود میازار