شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دوبیتی شماره 1
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( دوبیتی ها )
60

دوبیتی شماره 1

به صدق گفته ام هر دل گواه است
که دل ها را به سوی دوست راه است
به هر سو رو نمایی دوست آن سوست
جز او را گر ببینی اشتباه است