شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چیز بدی نیست جنگ
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی( گزیدهٔ اشعار )
77

چیز بدی نیست جنگ

چیز بدی نیست جنگ
شکست می خورم
اشغالم میکنی