شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
برف در دهانم خواهد ریخت
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی( گزیدهٔ اشعار )
76

برف در دهانم خواهد ریخت

باد
بر کلمات من می چرخد
غبار حروف را پاک می کند
می بیند نیستی.
این گونه که او پرسه زنان دور می شود
بر می گردد
برف در دهانم خواهد ریخت