شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چون دلتنگ توام
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی( گزیدهٔ اشعار )
125

چون دلتنگ توام

دوست دارم
در این شب دلپذیر
عطر تو
چراغ بینایی من شود
و محبوبه شب راهش را گم کند
دوست دارم
شب، لرزان از حضورت
پایش بلغزد
در چاله ای از صدف که ماهش می خوانند
و خنده آفتاب دریا را روشن کند
اما نه آفتاب است و نه ماه
عصرگاهی غمگین است
و من این همه را جمع کرده ام
چون دلتنگ توام