شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
برای ستایش تو
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی( گزیدهٔ اشعار )
126

برای ستایش تو

برای ستایش تو
همین کلمات روزمره کافی ست
همین که کجا می روی،
دلتنگم …
برای ستایش تو
همین گل و سنگ کافی ست
تا از تو بتی بسازم