شمارهٔ ۹۸

شمارهٔ ۹۸

خدمت محمود می جستی ایاز
عاقبت محمود شد ما را گرفت