شمارهٔ ۹۷

شمارهٔ ۹۷

خانهٔ دل عمارتی می کن
رب خود را زیارتی میکن