شمارهٔ ۹۶

شمارهٔ ۹۶

حسن خلق و خلق می دانم ز حق
عارفان دانند سر خلق خلق