شمارهٔ ۸۹

شمارهٔ ۸۹

چون دلم کار خاک کم کردی
ننشسته به دامنم گردی