شمارهٔ ۸۸

شمارهٔ ۸۸

چو خسرو از لب شیرین نمی برد کامی
قیاس کن که به فرهاد کوه کن چه رسد