شمارهٔ ۸۷

شمارهٔ ۸۷

چشم آن دارم که حال چشم من پرسد نگار
زان که بی نقش خیالش دیده ام شد دلفکار