شمارهٔ ۸۲

شمارهٔ ۸۲

جسدت همچو جام و روحت راح
راح می نوش در صباح و رواح