شمارهٔ ۸۱

شمارهٔ ۸۱

جان کهنم به عشق نو شد
دل رفت و به عشق در گرو شد