شمارهٔ ۸۰

شمارهٔ ۸۰

جام گیتی نما به ما دادند
نعمت اللّه در او هویدا شد