شمارهٔ ۷۱

شمارهٔ ۷۱

پیرهن و یوسف و بو می رسد
در عقبش نیز خود او می رسد