شمارهٔ ۷۰

شمارهٔ ۷۰

پیر رندانم بیا ای نوجوان
یاد گیر از من که آن ورزیده ام