شمارهٔ ۷

شمارهٔ ۷

از غیر به بر به حضرت او پیوند
بشنو بشنو ز نعمت اللّه این پند