شمارهٔ ۶

شمارهٔ ۶

از خیالات این و آن بگذر
همچو ما از سر جهان بگذر