شمارهٔ ۵۷

شمارهٔ ۵۷

به یکشنبه بنا آغاز می کن
وگر عزم سفر داری دوشنبه