شمارهٔ ۵۶

شمارهٔ ۵۶

به هر طرف که روان می شوید ملک شماست
اگر به جانب شروان روید اولی تر