شمارهٔ ۲۶۲

شمارهٔ ۲۶۲

هر زمان صنعی نماید در نظر
می برد خلقی و می آرد دگر