شمارهٔ ۲۶۱

شمارهٔ ۲۶۱

هر دم تویی در چشم من هم خویش را هم خود ببین
غیر تو باشد دیگری از دیده ها بیرون کنم