شمارهٔ ۲۵۲

شمارهٔ ۲۵۲

نیست ما را روز بر کس بوسهٔ ما طرح نیست
هر که را دل می کشد می آید و جان می دهد