شمارهٔ ۲۵۱

شمارهٔ ۲۵۱

نور خود در نار موسی را نمود
در همه اشیا چنین ما را نمود