شمارهٔ ۲۵۰

شمارهٔ ۲۵۰

نور اللّه رسید و ظلمت رفت
رحمت اللّه رسید و زحمت رفت