شمارهٔ ۲۴۹

شمارهٔ ۲۴۹

نه فقر بماند و غنا هم
نه حکم فنا و نه بقا هم