شمارهٔ ۲۴۰

شمارهٔ ۲۴۰

نزد ما او خلیفة اللّه است
باطناً مهر و ظاهراً ماه است