شمارهٔ ۲۳۹

شمارهٔ ۲۳۹

نبی بیت اللّه و باش علی دان
اگر بر در نیابی در نیابی