شمارهٔ ۲۳۴

شمارهٔ ۲۳۴

موج و بحر و حباب ای دانا
گر طلب می کنی بجو از ما