شمارهٔ ۲۳۳

شمارهٔ ۲۳۳

من سوخته ام بقیه ای گر یابی
در آتشم انداز که سوزم به تمام