شمارهٔ ۲۳۲

شمارهٔ ۲۳۲

ملکوتست عالم ارواح
نیز غیب مضاف می خوانند